Skip to main content

TTE verbindt
onder- en bovengrond

Onderzoek, saneren en beheren

Het beschermen, beheren en benutten van de ondergrond draait om het mogelijk maken van de in het gebied gewenste functie. We bewaken het proces, borgen een (kosten)efficiënte procesvoering. We begeleiden aanbestedingen, verzorgen het projectmanagement en de communicatie tijdens de uitvoering. Door inhoudelijke kennis, Geo-ICT en procesbegeleiding te combineren staat TTE garant voor een realistisch, financieel verantwoord en toekomstbestendig eindresultaat.

We combineren de wensen vanuit de ontwikkeling, de randvoorwaarden vanuit het bodemsysteem en de eigenschappen van verontreinigingen tot een optimale strategie. We onderzoeken de kwaliteit van de bodem en borgen de gewenste kwaliteit. Onze mensen hebben tientallen jaren ervaring met het begeleiden van bodemonderzoek en het ontwerpen van realistische saneringsoplossingen.

Bij transacties of geschillen bepalen we de waarde van de ondergrond in de brede zin door technisch inzicht te combineren met gedegen kennis van de wet- en regelgeving.

Juist op het grensvlak van het onbekende toont de integrale benadering van TTE haar waarde. We stonden aan de basis van de gebiedsgerichte aanpak van grondwater, en hebben vanaf 2012 gewezen op de problemen rond PFAS en andere niet genormeerde stoffen. We signaleren én komen met oplossingen. Als het nodig is onderbouwen we een ad-hoc interventiewaarde (voor Borium), ontwikkelen we specifieke saneringsstrategieën (voor niet genormeerde springstoffen en drugsafval). En we staan aan de wieg van onderzoeksprogramma’s zoals naar de zuivering van PFAS houdend grondwater.

Vanuit onze focus op het mogelijk maken van functies beseffen we als geen ander dat bodemkwaliteit veel meer behelst dan het al dan niet aanwezig zijn van verontreiniging. Het kwalificeren en kwantificeren van bodemkwaliteit in brede zin is de nieuwe uitdaging binnen bodemonderzoek en bodembeheer. Een uitdaging die langzaam de stap van visie en beleid naar uitvoering maakt.

Een aantal recente voorbeeldprojecten:
Uden, sanering Dico-terrein
Muiden, sanering KNSF-terrein
Amersfoort, sanering vetgasfabriek
Krimpen aan de Ijssel, sanering EMK-terrein

Visie en beleidsondersteuning

Bodem en ondergrond bepalen de kwaliteit van de leefomgeving. Een leefomgeving waar we wonen, werken, recreëren, bouwen en verbouwen. Als TTE verbinden we de randvoorwaarden vanuit het water- en bodemsysteem met de uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, wonen en natuur.

In 2007 hebben we voor de gemeente Zwolle onze eerste ‘visie op de ondergrond’ ontwikkeld. Het motto van die visie is met de lancering van ‘water en bodem sturend’ meer dan ooit actueel: ‘vaststellen hoe de bodem kan bijdragen aan de gewenste bovengrondse ontwikkeling’. In 2007 stonden verontreiniging en energie centraal, in de latere visies verschuift de focus naar bodemkwaliteit in brede zin, of meer modieus, naar het concretiseren van ‘ecosysteemdiensten’.

Maatschappelijke opgaven vragen om nieuw beleid en andere regels. Waar in het verleden lagere overheden ruimte zochten binnen de landelijke regels mogen en moeten ze die regels steeds vaker zelf vormgeven. Niet alleen de regels veranderen, ook organisaties moeten hun werkwijzen veranderen en moeten nieuwe instrumenten op de juiste wijze benutten. TTE heeft de beleidsmatige sensitiviteit en de inhoudelijke kennis om gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en bedrijven bij deze nieuwe uitdagingen te ondersteunen.

Naast onze projecten voor gemeenten doen we dat in samenwerking met het rijk en de decentrale overheden (projecten als ‘aandachtslocaties PFAS’ en ‘Decentrale benadering ZZS’), bij studies naar een duiding van de zorgplicht bij bodemverontreiniging met PFAS en bij strategische advisering voor bedrijven.

Een aantal recente voorbeeldprojecten:
Waadhoeke, Visie ondergrond en omgeving
Laren, Scenariostudies GGb ‘t Gooi
Dordrecht, Handelingskader PFAS
Complexiteitskaart Ondergrond
Terugblik Opkomende (en soms zeer zorgwekkende) Stoffen