23 september 2021

muur verf

Prinsjesdag, een dag waar men met verschillende redenen naar uit kijkt. Wat heeft Maxima aan en wie valt er deze keer in slaap tijdens de troonrede? TTE kijkt uit naar Prinsjesdag om te weten wat over energie, klimaat en milieu wordt geschreven in de Miljoenennota. Wat wordt dit jaar belangrijk gevonden en, vooral, hoe kunnen we daar vanuit de ondergrond aan bijdragen?

In het beleidsartikel bodem en ondergrond wordt dit jaar ‘Een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond’ als doel gesteld, waarbij het ministerie van IenW verantwoordelijk is voor het proces waarin decentrale overheden in staat worden gesteld om (uiterlijk in 2030) de bodemverontreiniging-problematiek te beheersen. Het ministerie moet er daarbij niet alleen voor zorgen dat de regelgeving rond bodem en ondergrond aansluit bij de ‘nieuwe’ bodembedreigende stoffen, als PFAS, maar ook dat op dat gebied de regelgeving tussen de domeinen bodem, water en lucht op elkaar aansluiten. Al deze aspecten komen samen in het project ‘decentrale benadering  ZZS waar Henk van den Berg projectleider van is.

Recent is Henk geïnterviewd voor een artikel over dit project in het VNG magazine. In het artikel worden bevindingen van het algehele project genoemd (de compartimentering van het Nederlandse milieubeleid), maar ook is de Omgevingsdienst Achterhoek geïnterviewd over hun onderzoek binnen dit project (een pilot waarin gemeentelijke bedrijven zijn benaderd over hun omgang met zeer zorgwekkende stoffen).

Het artikel ‘Zeer zorgwekkende stoffen: Niet altijd een chemicus in huis’ is hier te lezen: vng.nl 

Het project Decentrale benadering ZZS is een samenwerking van VNG en IPO. Het project wordt daarnaast uitgevoerd met de Omgevingsdienst Achterhoek, OD.NL, VNO-NCW en het RIVM. TTE Consultants is verantwoordelijk voor het projectmanagement en de borging.