TTE verbindt
onder- en bovengrond

Expertisegebieden

TTE Consultants ondersteunt opdrachtgevers bij het verwezenlijken van hun ambities door het creëren van kansen en het wegnemen van knelpunten in de ondergrond. We onderscheiden daarbij vijf expertisegebieden: Bodemsanering (wegnemen (van risico’s van) verontreiniging Gebiedsbeheer (realiseren en behouden gewenste omgevingskwaliteit), Gebiedsontwikkeling (verbinden ondergrond bij bovengrondse ambitie), Legal (vaststellen verantwoordelijkheden, verplichtingen en creëren speelruimte), Visie en beleid: Realistische en toekomstbestendige verbinding van ondergrondse en bovengrondse opgaven), Energietransitie adviseren ondergrondse opgaven duurzame energie)

Bodemsanering

Mogelijk maken van functie

Bodemsanering gaat om het mogelijk maken van de gewenste functies. De bovengrondse aspecten zijn daarbij net zo belangrijk als de bodemopbouw of de eigenschappen van de verontreiniging. Vanaf het eerste bodemonderzoek tot en met de afronding van de sanering werken we samen met onze opdrachtgevers aan realistische en financieel verantwoorde oplossingen.

Optimale aanpak

Veel projecten hebben een beladen geschiedenis en zouden ‘met de kennis van nu’ (en het beleid van nu) anders zijn benaderd. De uitdaging is om een eventuele tunnelvisie te omzeilen. Onze mensen hebben tientallen jaren ervaring met het ontwikkelen van nieuwe technieken, strategieën en, vooral, met het ontwerpen en begeleiden van saneringen.

TTE Consultants analyseert, combineert en levert gedragen oplossingen. Toegankelijke rapportages en duidelijk kaartmateriaal zijn ons visitekaartje. Op basis van een conceptueel model en een programma van eisen en wensen (die aspecten die meerwaarde geven aan het project) stellen we de optimale aanpak vast. Of het nu gaat om bodemonderzoeken, ontwerpen, aanbesteden of de uitvoering, we bewaken de rode lijn en borgen een (kosten)efficiënte procesvoering en een effectieve communicatie.

Gebiedsbeheer

Beschermen, beheren en benutten

Gebiedsbeheer gaat verder dan het gebiedsgericht aanpakken van grondwaterverontreiniging. Bodemenergiesystemen en grondwateronttrekkingen kunnen elkaar tot op grote afstand beïnvloeden. Landbouw, recreatie en natuur hebben een directe relatie met de ondergrond en ook het hergebruik van grond en bagger is vooral een ruimtelijke uitdaging.
TTE Consultants ontwikkelt en ondersteunt bij verkenningen, visie en beleid en uitvoeringsplannen. Samenwerking tussen bedrijven, overheden en adviesbureaus is daarbij cruciaal. Het tijdig en zowel technisch, organisatorisch als financieel afstemmen van boven- en ondergrondse ontwikkelingen voorkomt knelpunten en leidt vaak tot meerwaarde.

Maatwerk

Per situatie bekijken we welke belangen, partijen en posities een rol spelen. We maken de informatie inzichtelijk voor alle betrokkenen en schetsen de kansen en knelpunten. Samen met de betrokkenen stellen we vast welk schaalniveau en welke organisatievorm het best aansluit bij de problematiek. Door technische, organisatorische en financiële kennis en ervaring te combineren en samenwerking centraal te stellen wordt een gedragen aanpak gerealiseerd.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Gebiedsgericht grondwaterbeheer(GGB) is een instrument, een manier van denken en werken. Een effectief Gebiedsgericht Grondwaterbeheer plan koppelt biologische kennis met gevoel voor bestuurlijke vraagstukken en combineert bodemkennis met technologisch vernuft. TTE Consultants partijen ondersteunt opdrachtgevers van de eerste verkenningen tot en met uitvoering.

Gebiedsontwikkeling

Opbrengsten verhogen, kosten en risico's reduceren

Boven- en ondergrond vormen een geheel. Bovengrondse ontwikkelingen stellen eisen aan de ondergrond en vice versa, de ondergrond kan ook meerwaarde bieden aan een ontwikkeling. Door onder- en bovengrond te verbinden wordt financieel rendement verenigt met ruimtelijke kwaliteit. Het gaat daarbij o.a. om het afstemmen van bodemsanering op de ontwikkeling, om het minimaliseren van (de kosten) van grondverzet, maar ook het integreren van waterberging en bodemenergie in het ruimtelijk ontwerp.

Risico's reduceren

De ondergrond wordt bij gebiedsontwikkeling vaak als financieel risico ervaren. Met een analyse van het onder- en bovengrondse speelveld brengen we de knelpunten en kansen in beeld. We maken de risico’s en opbrengsten inzichtelijk en onderzoeken de mogelijkheden om risico’s te reduceren en opbrengsten te vergroten. Door inhoudelijke kennis, Geo-ICT en procesbegeleiding te combineren maakt TTE Consultants de aanpak van de ondergrond realistisch en financieel verantwoord.

Integrale benadering

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet valt de ‘de ondergrond’ ook formeel onder het ruimtelijk ordeningsbeleid. De integratie van onder- en bovengrond noopt tot een andere kijk op tijd en ruimte en vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe verantwoordelijkheden. Niet meer ‘ik moet dit van..’ maar ‘wij willen dit omdat…’. TTE Consultants kent de handvatten om de toekomst vorm te geven.

Legal

Conflicten vermijden

De manier waarop we als maatschappij over verontreinigingen denken verandert en de wettelijke kaders rondom de ondergrond veranderen mee. Onzekerheden en verschil in interpretatie van data, wet- en regelgeving of contracten leidt tot onnodige kosten, uitstel en zelfs tot afstel van gewenste ontwikkelingen. TTE Consultants ondersteunt partijen bij het voorkomen en oplossen van conflicten rondom aansprakelijkheid, transacties, contracten, bestuur en interpretatie van beleid.

Probleemanalyse

Een gedegen probleemanalyse is de sleutel tot een effectieve oplossing. Wij kennen de ontwikkelingen van de wet- en regelgeving, kunnen feiten van fictie scheiden en kunnen we als geen ander doordringen tot het probleem achter het geschil. Daar waar nodig kunnen we een beroep doen op ons netwerk van ervaren bodemjuristen en advocaten. TTE Consultants analyseert snel en rapporteert helder. Onze effectieve communicatie is van grote waarde bij de acceptatie van de oplossing door het bevoegd gezag.

Duurzame oplossingen

Bij transacties kunnen geschillen ontstaan over saneringskosten, risico’s of interpretatie van de vergunningen. Door de opkomst van innovatieve contracten en aanbestedingsvormen lopen verwachtingen en mogelijkheden soms sterk uiteen, bestuurders worden geconfronteerd met boze burgers, overschrijding van budgetten en calamiteiten. Verschillen in interpretatie kunnen leiden tot hoog oplopende conflicten. We gaan deze niet uit de weg, maar doordat TTE een probleem objectief en feitelijk benaderd vinden we vaak tot oplossingen die door alle betrokken partijen worden gedragen.

Visie en beleid

Omgevingswet

Om de kansen van de omgevingswet en de daarmee doorgevoerde decentralisatie te benutten moeten de betrokken organisaties hun werkwijze aanpassen en de nieuwe instrumenten op de juiste manier benutten. TTE heeft de beleidsmatige sensitiviteit en de inhoudelijke kennis om gemeenten, provincies en omgevingsdiensten bij deze nieuwe uitdagingen te ondersteunen.

Maatschappelijke opgaven realiseren

Maatschappelijke opgaven vormen veelal de aanleiding tot het vernieuwen van beleid en het veranderen van regels. TTE geeft vorm aan beleidsvernieuwingen rondom de ondergrond. We plaatsen deze in het kader van het borgen van de kwaliteit van de leefomgeving binnen de grote uitdagingen energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.  Met het expertisecentrum PFAS (een initiatief van TTE, Witteveen+Bos en Arcadis) hebben we vroegtijdig aandacht gevraagd en gekregen voor een technische en beleidsmatig benadering van ‘nieuwe verontreinigingen’.

Verbinden van onder- en bovengrond

De missie van TTE Consultants, “verbinden van onder- en bovengrond”, sluit zowel in fysieke zin (de ondergrond geschikt maken voor bovengrondse functies en omgekeerd) als in overdrachtelijke zin (mensen die werken met de ondergrond verbinden met mensen die werken aan de kwaliteit van de bovengrondse ruimte) naadloos aan bij de uitgangspunten van de Omgevingswet. We zijn er ervan overtuigd dat het werkveld Bodem een significante bijdrage kan leveren aan de duurzame ontwikkeling van het ruimtelijk domein en zien de Omgevingswet als een grote kans voor het werkveld Bodem.

Energietransitie

Duurzame energie

Nederland is aan het verduurzamen. Gemeenten maken plannen voor de overstap naar duurzame energie en ondervinden dat de ondergrond een grote rol speelt in de opgaven rondom de energietransitie. De ondergrond kan kansen bieden, maar kan de ontwikkelingen ook tegenwerken. Op verschillende momenten in het traject van de verduurzaming helpt TTE Consultants gemeenten bij het vinden van oplossingen met betrekking tot bodemvraagstukken. Door daarbij te bemiddelen tussen de betrokken partijen versterken wij de samenwerking die nodig is voor het oplossen van problemen.

Adviesrol

Wat betreft nieuwe toepassingen zoals geothermie is vaak regionaal nog weinig kennis en ervaring. Dankzij onze kennis van de ondergrond en de ervaring van het samenbrengen van verschillende partijen kunnen wij gemeenten helpen hier grote stappen in te maken. Daarnaast zijn wij met ons grote netwerk van gemeenten en andere overheidsinstanties in staat kennis en ervaringen van de verschillende partijen mee te nemen bij het komen tot gerichte oplossingen.

TTE

Keizerstraat 16
7411 HH Deventer
T 0570-66 58 70
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Privacy policy

Aanmelden nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van alles wat er zich afspeelt rond TTE, vul dan uw naam en emailadres in onderstaande box in en klik vervolgens op "Aanmelden".