28 oktober 2021

rwzi marcin jozwiak

In een onderzoek van het STOWA naar PFAS in rioolwaterzuiveringsinstallaties blijkt dat ook het afvalwater in Nederland belast is met PFAS. Misschien het meest verrassend: ook het effluent van installaties die alleen huishoudelijk water zuiveren bevat veel PFAS. De Unie van Waterschappen concludeert dat de bestaande lozingsvergunningen van bedrijven kritisch bekeken moeten worden, "De oplossing zit aan de bron, niet aan de achterkant".

Het geeft opnieuw aan hoe weerbarstig de problematiek rond PFAS (en andere ZZS) is. Preventie is essentieel, maar helaas slechts één deel van de oplossing. In het door TTE begeleide onderzoek naar de decentrale benadering van ZZS wordt geconcludeerd dat niet afbreekbare verontreinigingen zeer langdurig in de economie aanwezig blijven.

Onderzoek naar PFAS en ZZS richt zich vaak op het identificeren van bronnen en op locaties die op vanuit mogelijke humane risico’s specifieke aandacht verdienen. Het onderzoek van de STOWA toont aan dat juist voor PFAS en ZZS geldt dat kleine beetjes samen een groot probleem kunnen vormen.

25 oktober 2021

2021 Boot Schoonevaarder Gerben

Daventre Portu organiseerde dit jaar de IJsselslag, een sloeproeiwedstrijd die startte in ons prachtige Deventer. De oplettende kijker heeft het waarschijnlijk al gezien: ook TTE pronkt op één van de boten! Met een drone is de IJsselslag vastgelegd, bekijk de video hier.

21 oktober 2021

podcast

Programma Aardgasvrije Wijken heeft een podcast serie waar onze collega Henk in te horen is! In de aflevering 'de aardgasvrije wijk en de ondergrond' is Henk in gesprek met Lidwien Besselink over realisatie van de aardgasvrij opgave en de impact hiervan op de infrastructuur in de bodem. Hoe breng je beleid en uitvoering bij elkaar? Luister de podcast hier!

7 oktober 2021

20211006 vetgas

Afgelopen zomer heeft het bouwteam hard doorgewerkt aan het definitief ontwerp met werkomschrijving voor uitvoering van fase 1b van de bodemsanering: het aanleggen en exploiteren van het teeronttrekkingssysteem incl. bijhorende meet- en regeltechniek.

Op basis van de eerder dit jaar uitgevoerde pilot veldtesten is een systeem ontworpen waarbij door middel van volautomatische zaklaagmetingen het teerpompsyteem wordt aangestuurd. Cruciaal daarin zijn de besturingsregels. Je wilt niet te snel pompen want dat levert een risico op van verbreking van de teerstroombanen. Maar te langzaam pompen leidt tot een onnodig lange saneringsduur en bijhorende kosten. Gemeente Amersfoort en SUEZ RR IWS Remediation B.V. hebben de afspraken over aanleg en instandhouding vastgelegd in een aannemingsovereenkomst. Daarmee is de bouwteamfase afgerond. Een fase die langer duurde dan vooraf voorzien, maar die wel tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Het definitief ontwerp is vertaald in een Uitvoeringsplan waarmee RUD Utrecht heeft ingestemd. Dit Uitvoeringsplan bevat ook het nieuwe integrale monitoringsplan. Dit betreft een actualisatie van het bestaande monitoringsplan waarbij nu ook de monitoring van de verwachte positieve effecten van fase 1b worden gemonitord.

Vanaf september is SUEZ gestart met de aanlegwerkzaamheden. Deze duren tot begin december. In de maanden december en januari wordt het systeem opgestart en ingeregeld. TTE verzorgt namens de gemeente Amersfoort de directievoering voor deze werkzaamheden. De instandhouding van het teeronttrekkingssysteem start aansluitend en is voorzien voor een periode van 5 jaar.

5 oktober 2021

20211005 klusdag tafelvoetbaltafel

Afgelopen donderdag was een bijzondere dag: TTE'ers waren weer samen op kantoor! Daar hebben we voor het eerst in lange tijd een fysiek overleg gehad: het maandelijkse informatie-uitwisselingsmoment, waarin nieuwe projecten en ontwikkelingen besproken worden. Ook is het kantoor weer wat opgeruimder, is de tuin winterklaar gemaakt en niet te vergeten: de tafelvoetbaltafel die door Thomas is gewonnen in een prijsvraag van Mr. Orange is gemonteerd en klaar om te gebruiken!

Voor collega's Devi en Tim was dit de eerste keer dat zij op kantoor waren met zoveel andere TTE'ers. Precies een jaar geleden zijn ze bij TTE begonnen en hebben vrijwel het hele jaar digitaal gewerkt. Het komende jaar komt daar hopelijk verandering in, met veel voetbalwedstrijden in de pauzes!

23 september 2021

muur verf

Prinsjesdag, een dag waar men met verschillende redenen naar uit kijkt. Wat heeft Maxima aan en wie valt er deze keer in slaap tijdens de troonrede? TTE kijkt uit naar Prinsjesdag om te weten wat over energie, klimaat en milieu wordt geschreven in de Miljoenennota. Wat wordt dit jaar belangrijk gevonden en, vooral, hoe kunnen we daar vanuit de ondergrond aan bijdragen?

In het beleidsartikel bodem en ondergrond wordt dit jaar ‘Een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond’ als doel gesteld, waarbij het ministerie van IenW verantwoordelijk is voor het proces waarin decentrale overheden in staat worden gesteld om (uiterlijk in 2030) de bodemverontreiniging-problematiek te beheersen. Het ministerie moet er daarbij niet alleen voor zorgen dat de regelgeving rond bodem en ondergrond aansluit bij de ‘nieuwe’ bodembedreigende stoffen, als PFAS, maar ook dat op dat gebied de regelgeving tussen de domeinen bodem, water en lucht op elkaar aansluiten. Al deze aspecten komen samen in het project ‘decentrale benadering  ZZS waar Henk van den Berg projectleider van is.

Recent is Henk geïnterviewd voor een artikel over dit project in het VNG magazine. In het artikel worden bevindingen van het algehele project genoemd (de compartimentering van het Nederlandse milieubeleid), maar ook is de Omgevingsdienst Achterhoek geïnterviewd over hun onderzoek binnen dit project (een pilot waarin gemeentelijke bedrijven zijn benaderd over hun omgang met zeer zorgwekkende stoffen).

Het artikel ‘Zeer zorgwekkende stoffen: Niet altijd een chemicus in huis’ is hier te lezen: vng.nl 

Het project Decentrale benadering ZZS is een samenwerking van VNG en IPO. Het project wordt daarnaast uitgevoerd met de Omgevingsdienst Achterhoek, OD.NL, VNO-NCW en het RIVM. TTE Consultants is verantwoordelijk voor het projectmanagement en de borging.

collage teamdag Fermerie9 september 2021

In 2018 zongen ze bij Kinderen voor Kinderen ‘iedereen heeft talent’. Een stelling die, als je even googelt, door ontelbare loopbaancoaches en organisatieadviseurs wordt beaamd. De afgelopen maanden hebben we onder de bezielende leiding van Rita Jonkeren een inspirerend traject doorlopen en wat blijkt: ook TTE-ers hebben talenten en zwakke punten;). Donderdag 2 september hebben we aan de hand van een aantal projectevaluaties onderzocht hoe we met die kennis optimale projectteams kunnen samenstellen.

 

Natuurlijk speelde de ambiance een belangrijke rol, het was fantastisch om na bijna een jaar als team weer bij elkaar te zijn. Maar ook het proces was inspirerend: met de juiste combinatie van personen blijkt de kwaliteit van het team veel groter dan de som der delen. Samen met de ervaringen uit het verleden is het werken met talenten (bijna) een garantie voor succesvol werken in de toekomst.

10 augustus 2021

Foto Lisanne s Gravenmoer

Eind juli hebben er in ’s Gravenmoer boorwerkzaamheden plaatsgevonden als voorbereiding voor het pilotonderzoek op de locatie. Er zijn boringen geplaatst met verschillende diameters voor monitoringspeilbuizen, injectiefilters, infiltratiefilters en fluxmetingen. In totaal gaan er 3 pilots starten op het voormalig houtbewerkingsterrein, gericht op biologische afbraak van de verontreiniging. De locatie is onderdeel van het InterREG project RESANAT, ofwel “restverontreiniging saneren met nature-based technieken”.

 

InterREG is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling gericht op samenwerking in de grensregio's (Inter Regionaal). 

20210429 logo interreg Vlaanderen Nederland

Voor de locatie ’s Gravenmoer onderzoeken Vlaamse (EnISSA, iFlux) en Nederlandse (Dura -Vermeer, Deltares en TTE) partijen in het kader van het InterREG project RESENAT of de ‘eeuwig durende’ beheersing op het terrein van het voormalig houtbewerkingsterrein ’s Gravenmoer eindig kan worden gemaakt.

 

Voor meer informatie over het RESANAT project, kijk op https://www.ovam.be/resanat

22 juli 2021

kunstgras

Vorige week werd bekend dat Nederland samen met vier andere Europese landen (Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen) de eerste stap heeft gezet naar een Europees PFAS verbod. Zo’n 6.000 stoffen zullen dan in één keer verboden worden. Het is nog niet duidelijk hoe het verbod (of eigenlijk een vergaande restrictie op het gebruik) er definitief uit komt te zien, tot juli 2022 (het moment van indienen) wordt het restrictievoorstel verder uitgewerkt. Verschillende commissies van de EU zullen het voorstel beoordelen en eventueel aanpassen. Het streven is om de restrictie (na een overgangsperiode) in 2025 in werking te laten treden.

 

TTE heeft er als initiatiefnemer van het Expertisecentrum PFAS samen met Arcadis en Witteveen+Bos mede voor gezorgd dat PFAS op de kaart is komen te staan. Het restrictievoorstel is een mooie eerste stap naar een adequate benadering van ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) in meer algemene zin.
In het kader van het project “decentrale aanpak ZZS” hopen we daartoe een volgende stap te zetten. Dit project, een samenwerking van VNG, IPO, ODNL, VNO-NCW en het RIVM, is vorig jaar gestart om de decentrale ZZS situaties in kaart te brengen en de knelpunten voor decentrale overheden te identificeren. Daarnaast wordt onder leiding van het RIVM gewerkt aan een onderwijspakket voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers ontwikkeld. TTE is in het ZZS decentraal project verantwoordelijk voor het projectmanagement en de borging.

 

De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat bedrijven, afvalverwerkers, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers vaak niet weten dat ze te maken hebben met ZZS. Juist bij het streven naar hergebruik is die kennis van belang, getuige de problemen rond rubberkorrels in kunstgras. Die toepassing voor oude autobanden bleek onbedoeld een bedreiging voor het milieu. Eind september worden de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen gepresenteerd.

15 juli 2021

Fijne zomer

8 juli 2021

CC2CC3

Het werk van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) start met het vaststellen bij welke gebouwen versterking wenselijk is in verband met het risico op bezwijken bij een (mogelijke toekomstige) aardbeving. Daarbij gaat het om woningen, maar de NCG kent ook speciale programma’s voor scholen, zorginstellingen, erfgoed en boerderijen. Gebouwen met een CC2/CC3 gevolgklasse, zoals winkels of sporthallen, zijn veelal nog niet in de werkvoorraad van de NCG opgenomen. Om zo efficiënt mogelijk vast te stellen of, en zo ja welke objecten aan de werkvoorraad moeten worden toegevoegd heeft de NCG aan TTE Consultants en Cohere Consultants gevraagd een prioriteringssystematiek voor de objecten te ontwikkelen. De randvoorwaarde daarbij was dat uitsluitend openbaar beschikbare data werd gebruikt.

Lees meer: Studie prioritering CC2/CC3 gebouwen Groningen afgerond